Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden. Heb je vragen? Neem dan contact met me op via de mail (klik voor het mailadres op !Contact).

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten van Sassy!. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sassy! in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sassy! vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Akkoord voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Artikelen

Afwijkingen van in foto's afgebeelde kleuren zijn mogelijk en worden door Sassy! niet gegarandeerd. Aan voormelde getoonde foto's kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Totstandkoming van de bestelling of overeenkomst

De bestelling of overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sassy! je bestelling per e-mail bevestigd. Sassy! is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sassy! dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Sassy! verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op je over. Sassy! betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Bij twee of meer bestellingen aangaande hetzelfde artikel, heeft de eerst geïnteresseerde het eerste bestelrecht.

Prijzen

De prijzen die op de website worden genoemd zijn in euro's en exclusief verzend- en verpakkingskosten. Sassy! behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Verzend- en verpakkingskosten worden doorberekend volgens het standaard TNT tarief en zijn afhankelijk van gewicht en formaat van de producten en de wijze van verzenden.

Betaling

 

De betaling dient vooraf te geschieden. Betaling kan plaatsvinden door het verschuldigde bedrag over te schrijven op girorekening 65.65.912 ten name van A.J.M. Neijman te Koudekerk aan den Rijn. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de girorekening van A.J.M. Neijman. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Sassy! gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Verzending

Sassy! behoudt zich het recht voor om alleen bij vooruitbetaling te leveren. De verzending van het afgenomen artikel vindt plaats binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van je betaling. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De verzending vindt plaats via TNT post. Sassy! is niet verantwoordelijk voor vertraging of zoekraken van het artikel tijdens de verzending.

Garantie

De sieraden en accessoires van Sassy! worden altijd met de grootste zorg handmatig vervaardigd. Mocht binnen twee (2) weken na aankoop echter blijken dat er fouten zitten in de constructie of in de individuele onderdelen, dan kun je contact met Sassy! opnemen en zullen we in samenspraak tot een oplossing komen. Indien er schade aan een artikel is ontstaan door onzorgvuldig gebruik of slijtage vervalt iedere garantie. Bij reparaties die buiten de garantieperiode vallen of waarbij geen factuur kan worden getoond, worden reparatiekosten/materiaalkosten in rekening gebracht.

Retourzending

Indien je het artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht om het binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te retourneren, echter alleen indien je hiervan schriftelijk en gemotiveerd kennis hebt gegeven en door Sassy! hiervoor schriftelijk toestemming is verleend. Stuur artikelen net zo terug zoals Sassy! ze aan je heeft gestuurd, dus voldoende gefrankeerd en in een goede, beschermende verpakking, met daarop duidelijk je naam en adresgegevens vermeld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het artikel ongebruikt en onbeschadigd is. De aankoopprijs wordt per ommegaande gerestitueerd. De verzendkosten en de door jou gemaakte kosten voor de retourzending worden niet vergoed. Tevens komt het risico van de retourzending voor jouw rekening. Kosten voor een retourzending die onder de garantiebepaling vallen, worden wel vergoed. Indien na retourzending blijkt dat het door Sassy! geleverde artikel beschadigd dan wel veranderd is, heeft Sassy! de keuze om je de reparatiekosten dan wel het gehele factuurbedrag in rekening te brengen. 

Klachten

Indien je niet tevreden bent over een artikel of een dienst van Sassy!, aarzel dan niet om contact met Sassy! op te nemen. We lossen het dan samen op de best mogelijke manier op.

Aansprakelijkheid 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Sassy!, dan wel tussen Sassy! en derden dan wel tussen jou en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Sassy!, is Sassy! niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sassy! Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sassy! in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sassy! gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als Sassy! het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sassy! kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De op deze website getoonde informatie wordt door Sassy! met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is Sassy! niet aansprakelijk. Tevens sluit Sassy! alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of de artikelen.

 

Eigendom 

 

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Sassy!. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sassy!. Sassy! is trots op haar ontwerpen en staat niet toe dat haar intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze ontwerpen zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van Sassy!, zal Sassy! zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

sassy.nl © 2008 - 2011 • Jolanda Neijman • Voorwaarden